پنل مشتریان

ثبت نام

فقط مدیر می تواند کاربران جدید اضافه کند .

خبر ۴

یکی از مهندسان سابق اپل میز کار هوشمندی طراحی کرده است که با استفاده از یک گجت هوشمندبا بررسی آمار حرکتی کاربر نسبت به تغییر ارتفاع میز هشدار میدهد و با تغییر ارتفاع موجب تحرک کاربر از حالت نشسته به ایستاده میشودو با ذخیره اطلاعات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه نمودار آماری در اختیار کا...

بیشتر بخوانید

خبر ۳

یکی از مهندسان سابق اپل میز کار هوشمندی طراحی کرده است که با استفاده از یک گجت هوشمندبا بررسی آمار حرکتی کاربر نسبت به تغییر ارتفاع میز هشدار میدهد و با تغییر ارتفاع موجب تحرک کاربر از حالت نشسته به ایستاده میشودو با ذخیره اطلاعات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه نمودار آماری در اختیار...

بیشتر بخوانید

خبر ۲

یکی از مهندسان سابق اپل میز کار هوشمندی طراحی کرده است که با استفاده از یک گجت هوشمندبا بررسی آمار حرکتی کاربر نسبت به تغییر ارتفاع میز هشدار میدهد و با تغییر ارتفاع موجب تحرک کاربر از حالت نشسته به ایستاده میشودو با ذخیره اطلاعات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه نمودار آماری در اختیار...

بیشتر بخوانید

خبر

یکی از مهندسان سابق اپل میز کار هوشمندی طراحی کرده است که با استفاده از یک گجت هوشمندبا بررسی آمار حرکتی کاربر نسبت به تغییر ارتفاع میز هشدار میدهد و با تغییر ارتفاع موجب تحرک کاربر از حالت نشسته به ایستاده میشودو با ذخیره اطلاعات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه نمودار آماری در اختیار...

بیشتر بخوانید

ما را روی نقشه ببینید

آدرس دفتر مرکزی

گروه شرکت های همکار

Valatec Uk

Valatec DMCC Dubai